religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1983 / LAPKRITIS - NOVEMBER / VOLUME XXXIV, NO. 10

MIRTIS IR AMŽINYBĖ

325

 Marija Stankus-Saulaitė

ADVENTAS

327

 Andrius Valevičius, S.J.

EILĖRAŠČIAI

329

 Nijolė Jankutė

GARBĖ IR GROBIS

330

 Anicetas Tamošaitis, S.J.

PALAIMINTI TEISIEJI IR PERSEKIOJAMIEJI (IV)

333

 P. Daugintis, S.J.

KAS MUS LABIAU NAIKINA?

337

 Kun. Jonas

PALAIMINTI . . .

339

 Sibiro tremtinė

NEBIJOKITE IR NESIRŪPINKITE

340

 Chiara Lubich

DIDELIS IR MENKAS ŽMOGUS (I)

341

 Flannery O’Connor

VAIKIŠKO VYRO KELIAS Į VYRIŠKĄ GYVENIMĄ

350

 Vytautas Kasniūnas

TĖVYNĖJE

353

 Gediminas Vakaris

KALBA

358

 Juozas Vaišnys, S.J.

TRUMPAI IŠ VISUR

359

 J. Pr.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

360

 Red.

Šis numeris iliustruotas nuotraukomis iš “Laiškų lietuviams” ekskursijos Skandinavijoje. Viršelio nuotrauka — Algirdo Grigaičio.

STATEMENT OF OWNERSHIP “LAIŠKAI LIETUVIAMS”—Letters to Lithuanians—is published monthly except July and August, when bi-monthly. Its publishers and owners are the Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., a non-profit religious society approved by the Roman Catholic Church. The editor is Rev. Joseph Vaišnys, S.J. The managing editor is Mrs. Al. Likander. The offices of editors, publishers and management are located at 2345 West 56th Street, Chicago, IL 60636. In the preceding 12 months “Laiškai Lietuviams” averaged a press run of 2388 copies. Total distribution—2 368 copies, mail subscription—2 335, free distribution—33. None (0) distributed to news agents and none (0) sold through dealers, and left-overs 20 copies. Annual subscription—$8.00, single copy is 80c. Second class postage paid at Chicago, IL and additional mailing offices.